Икономика

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2017 г.

До 31 октомври 2017 г. всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи, извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Декларацията  по чл. 55, ал. 1 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и по чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, (образец 4001) се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2017 г., се декларира в срок до 31 октомври 2017 г. До момента, от началото на 2017 г. в НАП В. Търново са подадени общо 9505 декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, като 2095 от тях са подадени през м. октомври и се отнасят за третото тримесечие.

Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на дохода, не е задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината, срокът е 31 октомври 2017 г.

Декларация за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица (например, върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като, например, данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, вкл. общините.

Най-удобният начин за подаване на декларацията за дължими данъци е ползването на електронните услуги на НАП чрез електронен подпис или ПИК код.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в приходната администрация във В. Търново.