Интервю Политика

Депутатът Станислава Стоянова: Законът за управление на агрохранителната верига беше дългоочакван

Г-жо Стоянова, как ще обобщите работата на Народното събрание през тази година – как я виждате?

 

Тази година в Народното събрание бе много динамична. Тя беше белязана от различни събития, които дадоха отражение върху нея. Най-голямо влияние върху нашата работа оказа ситуацията възникнала около пандемията с новия коронавирус, както и политическите процеси в страната. Въпреки това, успяхме да се справим със стоящите на дневен ред законопроекти и не допуснахме работата на НС да изостава. Като член на парламентарните комисии по Образование и наука и Земеделие и храни, мога кажа, че през тази година направихме важни промени в Закона за училищното и предучилищното образование и в Закона за висшето образование. Разработихме и приехме дългоочакваният изцяло нов Закон за храните, както и Закона за управление на агрохранителната верига.

 

А кои са най-важните промени в споменатите закони за училищното и предучилищното образование, за висшето образование и Закона за храните? Какъв е ефектът на тези промени?

 

Една от големите промени в законодателството за храните е новоприетият Закон за управление на агрохранителната верига. Той обединява цялата дейност по нея с цел обезпечаване качеството на храните предлагани на българския пазар. Законът е в органична цялост със Закона за храните, поради факта, че първият е рамков закон, а вторият специфичен, който доразвива неговите изисквания. Най-важната роля на Закона за управление на агрохранителната верига е че изчиства всички взаимно изключващи се елементи от стария Закон за храните, Законът за ветеринарно-медицинската дейност, Законът за животновъдството, Законът за ГМО, Законът за опазване на околната среда и Законът за пчеларството, както и текстовете от тях, които се припокриваха.

Новоприетият Закон за храните от своя страна гарантира минимален риск от замърсяване на храните при тяхната дистрибуция и регламентира високо качество на онлайн търговията с храни. В него има и изцяло нова глава за хранителното банкиране на територията на страната. Заложен е и строг контрол с цел изключване на възможността за търговия с продукти с неясен произход и предотвратяване на възможността за тяхното замърсяване поради нерегламентирани дейности по дистрибуция.

Важно е да се отбележи, че новият закон за храните се разработваше съвместно с българската индустрия и голяма част тези мерки бяха предложени именно от българските производители. Така например бе завишено и неговото възпиращо действие. Най-важното в новият Закон за храните обаче е, че той опростява рамките и създава условия за намаляване на сивия сектор.

В сферата на образованието, най-важните законопроекти през тази година бяха промените в Закона за висшето образование и в Закона за училищно и предучилищно образование. Промените в Закона за предучилищното и училищното образование са в посока въвеждането на задължителната подготовка на децата на 4 години, контрол върху настоятелствата, както и обучението в електронна среда. Заложеното за 2023 г. обхващане на 4-годишните деца в предучилищното образование е важно, защото това е възрастта, която е ключова за когнитивното, социално-емоционалното и езиково развитие на децата. Ранното приобщаване е един доказано ефективен метод за справяне с отпадането от училище на деца от силно маргинализирани общности или от групи, застрашени от социално изключване. Друг належащ казус в този закон, бе осъвременяването на онлайн обучението. Ситуацията около пандемията ускори този процес и той вече е регламентиран и синхронизиран с актуалните условия.

Основната цел на промените в Закона за висшето образование бе постигане на система за висше образование, която да е способна да отговори на динамиката на обществените процеси при поддържане на необходимото качество на висшето образование, т.е. система, способна на устойчиво развитие. Затова сред акцентите в промяната бе и повишаване качеството на образователните продукти, които предлагат висшите училища, и оптимизиране дейностите и сроковете при акредитация.

Говорейки за управленските мерки в сферата на висшето образование и науката, няма как да не спомена и най-мащабното за последните десетилетия увеличение на средствата за заплати във висшите училища, което през изминалата седмица приехме с бюджета за 2021 г. То предвижда увеличаване възнагражденията за младите специалисти и учени, като цели тяхното привличане и задържане в сектора на висшето образование и науката. Освен това с приемането на държавния бюджет за следващата година, доведохме докрай и заложеното в управленската програма двойно увеличение на учителските заплати. Като цяло бюджетът за 2021 г. е насочен към увеличаване на доходите при запазване на данъчните ставки. Освен заплатите в сектора на образованието, в него сме заложили и 15-процентно повишаване на възнагражденията на полицаите и пожарникарите, 10 процента увеличение за заетите в бюджетния сектор и повишаване на МРЗ до 650 лв. Минимална пенсия за придобит трудов стаж и възраст става 300 лв. Рекордно високи са бюджетите за здравеопазване, социална политика и образование. Заложени са повече средства за култура, включително читалища и библиотеки. Предвидени са също така средства за подпомагане на бизнеса, целящи справяне с кризата в следствие на противоепидемичните мерки, средства за служители в частния сектор с изчерпан платен отпуск, както и повече средства за служителите на първа линия. Запазва се мярката 60/40.

 

На дневен ред в комисията по Образование и наука стои разглеждането и обсъждането на Стратегия за развитие на висшето образование за периода 2021-2030 г. Какви мерки предвижда тази стратегия?

 

Това е един стратегически документ, съдържащ основополагащи подходи, които по своята същност представляват важни ориентири за развитието на висшето образование в следващото десетилетие. Той е ориентиран към повишаване качеството на обучението чрез развиване на професионални направления, в които висшите училища са традиционно добри и имат кадрови капацитет. В него се предвижда постигане на по-голяма интеграция между, както висшите училища, така също между висшите училища и реалната икономика, и висшите училища и научните институти. Освен това в документа е залегнато стратегическото разбиране, че висшите училища изпълняват образователна, изследователска и културна мисия в полза на обществото.

В съдържателен аспект Стратегията е конструирана съобразно идентифицираните предизвикателства пред системата на висшето образование, произтичащи от външната среда и от вътрешните процеси във висшето образование. При анализа и дефинирането на целите, дейностите и мерките са обхванати ключови процеси при функционирането на системата на висше образование. Това включва управление на висшите училища, поддържане и повишаване качеството на образованието, развитие на научно изследователската и иновационна дейност, усъвършенстване на моделите на прием и финансиране, дигитализация на учебния процес и административните услуги във висшите училища, както и важните процеси по кариерно развитие на преподавателите, интернационализация, професионално ориентиране на студентите,студентско предприемачество и др.

 

Как се чувствате в новия дом на парламента?

 

Новата сграда на парламента разполага със значително по-големи помещения, което ни позволява на практика да спазваме противоепидемичните мерки без да прекъсваме или нарушаваме работния процес. В актуалните условия това е много важно за здравната сигурност на всеки един човек.

Провеждахте приемни за граждани на много места в региона, как ще продължат те?

В края на лятото и началото на есента, когато заболеваемостта беше много ниска, заедно с колегите от ГЕРБ от великотърновския регион успяхме да проведем съвместни приемни за жителите на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Лясковец и Полски Тръмбеш.

Разбира се при строго спазване на противоепидемичните мерки. Приемните ни се радват на добра посещаемост, вероятно защото с колегите представляваме общо 6 комисии в НС и успяхме да съдействаме за разрешаването на много проблеми, поставени от жителите на различните общини.

Сега епидемичните условия не позволяват каквито и да било мероприятия, но при подобряване на обстановката планираме да осъществим общи изнесени приемни и за жителите на останалите пет общини от Великотърновска област.

 

Страховете и надеждите ви за новата година?

 

Ситуацията все още е много динамична, но въпреки това аз оставам оптимист. Надявам се, че скоро ще дойдат по-добри дни, в които отново ще бъдем заедно, без страх и застрашаващи здравето обстоятелства. Колко скоро ще се случи това обаче зависи от личната отговорност и самодисциплина на всеки един от нас!