Образование

Девет специалности закрива за учебната 2018/19 година Академичният съвет на ВТУ

В степен „бакалавър” спира приемът за специалност „Теология и социално служене” в редовна и задочна форма на обучение. В степен „магистър” се закриват специалностите Образование в извънучилищна среда, Спортна педагогика – Тайдзичюен Ян Стил, и Гражданско образование в направление Педагогика. В направление Изобразително изкуство отпадат Църковни изкуства за професионална квалификация художник – учител, Църковни изкуства – иконопис, Църковни монументални изкуства и Църковни изкуства – дърворезба, редовно обучение. В направление Религия и теология се закрива специалността Религиозно образование, редовна и задочна форма на обучение.

Разкриват се процедури за нови осем магистърски  програми. Те са Англицистика, Психология на езиковата комуникация, Книга и реклама, Църковни изкуства, Изящни изкуства – реставрация и консервация за кандидати, които са бакалаври или магистри в съответното професионално направление. Магистърските програми за кандидати, които са бакалаври или магистри от други професионални направления, са Педагогика на обучението по български език и литература, Книга и Реклама и Арттерапия.

С друго решение на Академичния съвет за новата учебна година започва програмна акредитация на докторски програми Логика и Философия на правото и политиката във Философския факултет.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone