Денят

ДГС Горна Оряховица раздаде на граждани 540 фиданки за доброволческо залесяване

По случай традиционната „Седмица на гората“  Държавно горско стопанство Горна Оряховица раздаде 540 броя фиданки от дървесни видове летен дъб, червен дъб, космат дъб и акация. Фиданките са произведени в държавен горски разсадник „Джулюница“ към ДГС Горна Оряховица, който е с национално значение съгласно Закона за горите. Ежегодно в него се произвеждат 250-300 хиляди семенищни и контейнерни фиданки за залесяване. През пролетта на 2022 г. разсадникът обезпечи нуждите на всички териториални поделения на държавни горски и ловни стопанства в състава на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП с контейнерни и семенищни фиданки за залесяване от дървесни видове – черен бор, бяла акация, летен дъб, зимен дъб, космат дъб, цер и сребролистна липа – общо 58 860 броя. Освен тях след проведена процедура по Закона за обществените поръчки на Държавно горско стопанство Чирпан са продадени 25 000 броя контейнерни фиданки от черен бор.
Освен фиданки за залесяване, горски разсадник „Джулюница“ предлага и декоративни фиданки от широколистни и иглолистни видове, подходящи за озеленяване.