Образование

Две трети от българските студенти са останали доволни от онлайн обучението

Две трети от българските студенти са останали доволни от онлайн обучението по време на извънредното положение, а 95% от тях са преминали в такова. Това сочи единственото проучване, правено сред висшистите по време на извънредното положение през 2020 г. Проучването е направено сред близо 25 000 студенти, проведено за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България в периода април-юни 2020 година.

Неудовлетвореност от различни аспекти на обучението онлайн изразяват между 14 и 21% от участвалите в тази форма на обучение студенти. Само 1,2% от анкетираните заявяват, че са се обучавали по специалности, в които присъствените форми на обучение не са били прекъсвани, и само 3,8% твърдят, че по тяхната специалност не е имало онлайн обучение, въпреки че присъствените занятия са били прекъснати. Данните показват, че 98,8% от студентите, които са се обучавали по специалности онлайн, са имали необходимите технически средства, за да се включат успешно в обучението. Едва 1,2% от анкетираните казват, че не са участвали в онлайн обучението заради липса на компютър или друго устройство с редовен достъп до интернет.

Между 75 и 83 процента от анкетираните студенти по специалностите, преминали към онлайн обучение по време на пандемията, изразяват пълно или частично удовлетворение от достъпността, редовността и качеството на учебните занятия онлайн. В същото време немалък дял от анкетираните изразяват пълно или частично несъгласие с твърденията, че всички преподаватели редовно са провеждали лекциите и упражненията онлайн (18,7%), че по-голямата част от студентите редовно са участвали в учебните занятия онлайн (17%), че е било осигурено доброто качество на преподаването и че студентите са разполагали с достъп до всички необходими материали и ресурси за онлайн обучението (14%).

Като най-съществен проблем при онлайн обучението се очертава създаването на подходящи условия за работа в екип. Един на всеки 5 от анкетираните студенти (21%) изразява пълно или частично несъгласие с твърдението, че в рамките на онлайн обучението са били създадени подходящи условия за работа в екип с останалите студенти, докато 70,5% от анкетираните са частично или напълно съгласни с това твърдение. 76,8% частично или напълно споделят мнението, че в рамките на онлайн обучението по време на пандемията в тяхното висше училище са били създадени всички предпоставки за успешно завършване на учебната година, докато 18,4% изразяват пълно или частично несъгласие с това твърдение.

В 45 от общо 52 висши училища в България над две трети от анкетираните студенти смятат, че в рамките на проведеното онлайн обучение са били създадени всички предпоставки за успешно завършване на учебната година. В 7 висши училища делът на анкетираните студенти, споделящи подобно мнение, е под две трети.

Във всички останали висши училища в страната делът на анкетираните студенти, смятащи, че в рамките на проведеното онлайн обучение са били създадени всички предпоставки за успешно завършване на учебната година, надхвърля две трети. Едва в 7 от общо 52 професионални направления в българското висше образование делът на студентите, които са се обучавали онлайн през разглеждания период, е под 90%. Сред тях попада и направлението „Медицина“, в което 85,4% от студентите заявяват, че са се обучавали онлайн, 13,5% твърдят, че по тяхната специалност не е имало онлайн форма на обучение, въпреки че присъствените занятия са били прекъснати, и едва 1,1% казват, че за тях присъствените форми на обучение не са прекъсвали.

Направленията, в които най-малък дял от студентите са се обучавали по специалности, които са въвели онлайн обучение по време на пандемията, са Религия и теология (69%) и Животновъдство (64,4%). В направление Животновъдство най-голям дял от студентите (17,8%) заявяват, че присъствената форма на обучение не е прекъсвала по време на пандемията.

Другите направления, в които под 90% от студентите са се обучавали по специалности с въведено онлайн обучение, са Теория и управление на образованието (82,2%), Биологически науки (84,4%), Химични технологии (86,5%) и Материали и материалознание (89,4%). В останалите 45 професионални направления над 90% от студентите заявяват, че са се обучавали по специалности с въведена онлайн форма на обучение по време на пандемията.

Изследването е проведено сред близо 25 000 студенти, по поръчка на МОН, в периода април – юни 2020 г. за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България. Извадката обхваща студенти от всички ОКС и от всички професионални направления във висшите училища, акредитирани в България към момента на изследването. Методът на изследването е самопопълване на анкетна карта в електронна система за провеждане на анкетни проучвания.