Денят

Граждани сигнализират на „Зеления телефон” и на електронната поща на РИОСВ за нарушения

Ето и кои са по-важните от месеците януари и февруари тази година. На зеления телефон през януари гражданин алармира, че около месец в р. Янтра  при с. Писарево се наблюдават слузести образования по дъното. Kонстатирано e, че по дъното на реката в този участък има силно обрастване с нишковидната колониална бактерия „Sphaerotilus natans“. Тя формира големи петна от слузеста материя, която покрива 90% от камъните по дъното на реката и се развива във води със съдържание на биогенни елементи. В участъка при село Писарево, Янтра тече с намалена скорост и се създават условия за отлагане на големи количества наноси и интензивно протичане на гнилостни процеси. Това може да обясни и обрастването на дъното с нишковидната колониална бактерия. От РЛ-Велико Търново е извършено измерване на водата по показателите рН, разтворен кислород,  наситеност с кислород, електропроводимост и температура от обследвания участък на река Янтра. Пробите са от два пункта – преди заустване на Лясковско дере – на 200 метра след моста при град Долна Оряховица по течението на реката и при село Писарево. Не са установени отклонения от нормите.

За нерегламентирано сметище от строителни и растителни отпадъци, както и автомобилни гуми преди местността „Ксилифор“ край Велико Търново уведомява гражданин отново на зеления телефон на РИОСВ. Извършена е проверка на място, при която е установено, че сигналът е основателен. Издадено е предписание до Община Велико Търново за почистване на отпадъците. Повторна проверка установи, че предписанието е изпълнено.

Получен е и сигнал от гражданин за пушек с остра задушлива миризма от комина на „Топлофикация-ВТ“ АД, който се носи над кв. „Бузлуджа“. При проверката се установи, че емисиите на отпадъчни газове от парния котел, в резултат на северозападния вятър се разпространяват в посока към кв. „Бузлуджа“. Като биомаса за изгаряне в котела е разрешено използването на дървесен чипс, съгласно издадено решение на РИОСВ. При проверката се установи, че като гориво се използват пелети от слънчогледова люспа. Издадено е предписание, при експлоатацията на котела на биомаса да се използва единствено гориво дървесен чипс от твърда дървесина до съгласуване използването на други видове горива.

Отново на зеления телефон на екоинспекцията гражданин сигнализира, че „Кроношпан България“ ЕООД в кв. „Дълга лъка“ във Велико Търново пълнят камиони с изкопни материали и ги изсипват край река Янтра, след което ги свличат към самата река Извършена е съвместна проверка с експерти на БДДР – Плевен. Установи се, че се извършва свързване на площадковата канализация с преминаващия по брега на река Янтра градски канализационен колектор въз основа на одобрени проекти. За изграждане на ревизионна шахта и включване в колектора е необходимо изграждане на временна рампа/подход поради стръмния бряг. Извършва се чрез насипване на земни маси. Издадено е предписание от БДДР след приключване на строителните работи да се възстанови и укрепи мястото на рампата.

Сигнал за пушек с остра задушлива миризма от комина на „Топлофикация-ВТ“ АД и изгаряне на гуми в котела получи през февруари екоинспекцията. При проверката не се установи отделянето на черен дим от парния котел и в него не се изгарят гуми. Възложено е контролно измерване на емисиите, отделяни от котела в атмосферния въздух, на РЛ-Русе.

За образувани нерегламентирани замърсявания с битови отпадъци на Републикански път I-5 в землище на Самоводене сигнализира РИОСВ кметът на селото. Извършена е съвместна проверка, при която се установи замърсен участък с дължина от около 8 км. от Велико Търново до входа на Самоводене. Издадено е предписание на Агенция „Пътна инфраструктура“ за почистване на отпадъците със срок 30.04.2018 г.

Сигнал от граждани за изключително замърсени отбивки край пътя Вонеща вода – Велико Търново е получен на електронната поща на РИОСВ. Извършена е проверка на Републикански път II-55 – гр. Дебелец-граница с област Стара Загора и Републикански път I-5 – Велико Търново – Дебелец в землището на гр. Дебелец. Установени са замърсявания с битови отпадъци по цялото протежение на пътния сервитут. Издадено е предписание на Агенция „Пътна инфраструктура“ за почистване на отпадъците със срок 30.04.2018 г.

За силно миризлив сяро-амонячен въздух от цеха за ПДЦ на „Кроношпан България“ ЕООД в кв. „Дълга лъка“ във Велико Търново алармира на електронната поща на РИОСВ гражданин от квартал „Бузлуджа”. Изпратен е отговор до него, че от дейността на дружеството не се отделя амоняк и ацетон. При извършените контролни измервания на 07.12.2017 г. на емисиите на прах и общ органичен въглерод от изпускащото устройство след три броя барабанни сушилни и изпускащо устройство към аспирацията на пресата за ПДЧ не са установени превишения на нормите, определени в Наредба № 1/2005 г. Предстои измерване на качеството на атмосферния въздух в района на кв. Бузлуджа от 7 март с мобилна автоматична станция към РЛ-Русе, информират от РИОСВ.