Икономика Поминък

Готвят се промени при организирането на фермерските пазари

Нови правила за функциониране и контрол на фермерските пазари предвиждат промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, качени за обществено обсъждане. В тях е записано, че пазарите за фермерски и занаятчийски храни в зависимост от времетраенето им биват постоянни, временни, или за определен ден или дни от седмицата. Предвижда се на тях да се продават фермерски и занаятчийски храни от техните производители. Определени са изключенията, при които могат да се предлагат фермерски и занаятчийски храни, които не са произведени от лицата, които ги предлагат.

Храните трябва да отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство в областта на храните и да са снабдени с всички документи за съответствие, произход и качество. Хората, които предлагат такива храни, трябва да притежават всички изисквани от нормативните актове разрешителни, сертификати, лицензи и други документи, да предоставят на потребителите информация за предлаганите храни в съответствие с европейското и национално законодателство, да съхраняват и представят при поискване от компетентните и контролните органи необходимите документи, доказващи произхода, качеството и безопасността на храните, да спазват обществения ред, да опазват наетото място и имущество и да осигуряват почистването на съоръженията за предлагане и търговия и прилежащите им площи, да изпълняват разпорежданията на организатора на пазара и предписанията на компетентните и контролни органи.

Такива пазари ще могат да се разкриват от организатора след получено съгласие от кмета на общината, на чиято територия се провежда. Въвежда се изискване кметът на съответната община да осигури осъществяването на ефективен контрол за спазване на нормативните изисквания и защита на потребителите.

Организаторът трябва да информира директора на областната дирекция по безопасност на храните по местонахождението на пазара за мястото, деня и графика на провеждането му най-малко 3 работни дни преди заявеното му начало.

На пазарите се забранява:

извършването на търговска дейност извън предоставените за ползване части от имоти и съоръжения за търговия и пространствата, граничещи с тях;

поставянето от ползвателите на допълнителни собствени съоръжения, които не са съгласувани с организатора на пазара, или са извън предоставените за ползване части от имоти и съоръжения за търговия;

поставянето на предлаганите за продажба храни на други места извън съоръжението и предоставената за ползване площ; извършването на търговия от моторни превозни средства, импровизирани поставки, куфари, колички, кашони, поставени на земята или от ръка;

влизането, спирането и паркирането на моторни превозни средства на територията на пазара, извън определените за това места, по времето на провеждане на пазара;

излагането, продажбата и рекламата на храни с външен вид, опаковка и маркировка, заблуждаващи потребителите относно тяхното качество, произход и други съществени характеристики;
преотдаването или съвместното ползване на наетите имоти, обекти или съоръжения, без за това предварително да е получено писмено съгласие от организатора на пазара.

Организаторът трябва да упражняват контрол върху дейността на хората, които извършват търговска дейност на територията на пазарите, както и за спазване на Правилника за дейността на фермерския пазар. Той се задължава да осигури търговска площ и подходяща инфраструктура, съобразно изискванията за съхранение и предлагане на храните, подходящи условия за експлоатация на местата, обектите, частите от имоти, масите за сергийна търговия, както на съответните санитарни помещения; да осигури спазването на реда на пазара, както и да осигури почистването му.

Организаторът трябва да създава и поддържа база данни за всички лица, които предлагат стоки, на съоръженията за търговия, разположени на територията на пазара, както и информация за сключените договори за използване на пространства и съоръжения с участниците.

Определят се контролните органи, които осъществяват контрол на фермерските пазари. Контролът по спазване на изискванията по отношение организацията и дейността на пазарите за търговия на дребно на фермерски и занаятчийски храни ще се осъществява от упълномощени от кмета на съответната община, длъжностни лица от общинската администрация. Регламентират се правата и задълженията на длъжностните лица, които имат право да извършват проверки на организаторите на пазарите за търговия на дребно на фермерски и занаятчийски храни, както и на лицата, които извършват търговска дейност на територията на пазарите.

При установени нарушения от страна на организаторите са предвидени и санкции.

С допълнителните разпоредби на закона се изменя Закона за занаятите, като в списъка на занаятите се създава нова група занаяти – занаяти в областта на производството на храни и напитки. Към признатите занаяти със Закона за занаятчийството се добавят следните занаяти в областта на производството на храни и напитки: хлебарство, ситничарство, сладкарство, шекерджийство, преработка на плодове и зеленчуци по традиционни рецепти, производство на месни и млечни продукти, колбасарство, мелничарство, пивоварство и приготвяне на малц, бозаджийство, приготвяне на безалкохолни и спиртни напитки, готварство.