Денят

Възможности за европейски проекти дискутират в старата столица

Информационен ден по процедура за подбор на проекти „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 се провежда днес в Голямата зала на Община Велико Търново. Събитието се организира от Управляващия орган на Оперативната програма със съдействието на Областен информационен център – Велико Търново.

Процедурата има за цел осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на неправителствените и професионалните организации, изготвяне на предложения за подобрения в съдебната система и насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

По процедурата могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване. Допустими кандидати са също и професионални организации на лица, работещи в системата на съдебната власт, на адвокати, нотариуси, юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица работещи в сектора на правосъдието.

Процедурата „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ е с три крайни срока за подаване на проектни предложения. До 28.04.2017 г. е кандидатстването  за проекти, които ще се изпълняват през периода 2017 – 2019 г. До 30.09.2018 г. е срокът за подаване на проекти, които ще се изпълняват през 2019 – 2020 г. и до 30.09.2020 г. е кандидатстването с проекти, които ще се изпълняват през 2021 – 2022 г. Одобрените проекти трябва да бъдат реализирани в рамките на 18 месеца.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лв., като за първия срок за кандидатстване сумата е 1 млн. лв., за втория срок е 2 млн. лв. и за третия срок за кандидатстване – също 2 млн. лв.

Информационната кампания в страната за представяне на процедурата „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ се провежда в периода от 9 до 16 март  единствено в градовете София, Пловдив и Велико Търново. По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис.