Образование

ВТУ успешно приключи проект за мобилност по програма „Еразъм+“

Великотърновският университет успешно приключи проект за мобилност по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 – образователна мобилност за граждани, сектор „Висше образование“ за учебната 2018-2019 г. със страни от Европейския съюз, Македония и Турция.

Качеството на изпълнение на проектните дейности е оценено от 97 от 100 възможни точки от финансиращата агенция Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Проектът успешно реализира целите си за подобряване на интернационализацията и европейската интеграция на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и повишаване на качеството на обучение, преподаване и работата в университета чрез качествена реализация на изходяща и входяща международна мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и администрация. Информация за програмата се публикува на www.erasmus-vtu.bg

Проектът се изпълнява на основание на Еразъм Хартата на университета, финансово споразумение с ЦРЧР, вътрешните Правила за международно сътрудничество и над 450 договора по програмата с партньорски университета. В изпълнението му екипът на Еразъм+ офиса използва добрите практики от предходните години относно селекцията, подготовката и отчитането на мобилностите.

По проекта са реализирани 635 мобилности, от които 436 изходящи, а 199 входящи. От изходящите 145 са на преподаватели с цел преподаване, 70 на преподаватели и администрация с цел обучение, 157 на студенти за практика и 64 на студенти за обучение. Входящите 199 мобилности включват 59 преподаватели, 58 администрация, 10 поканен персонал, 61 студенти за обучение и 11 студенти за практика. По проекта се предостави езикова подготовка – 8 курса по английски език за персонал на ВТУ, и 4 курса по български език за пристигащи студенти. На студентите се предоставя пълно признаване на съвпадащи дисциплини в съответствие с вътрешните правила. Подобрено е качеството на студентските практики в български училища в Европа и сътрудничеството с тях чрез организиране на първата международна седмица „Български училища в чужбина“.

Във финалните стандартизирани въпросници-отчети участниците отчитат високата степен на удовлетвореност от участието в Еразъм мобилност – 100 % от преподавателите и администрацията и над 96% от студентите. Студентите отчитат развитие на редица умения и компетентности от личностен, социален и академичен характер и обогатяване на техния житейски опит и европейска интеграция, сред които водещи са подобрение на самоувереността в собствените възможност, умения за преодоляване на трудности, адаптивност и интеркултурни умения. Преподавателите и администрацията отчитат, че са се запознали с добри практики в сферата на преподавателската и административна дейност, разширили са професионалните си контакти, увеличили са удовлетвореността от работата си.