Икономика Политика

Вписват в домовата книга и наематели, и кучета

Информация на наематели и домашни любимци вече задължително ще присъства в книгата на етажната собственост, гласят промените в задължителните документи, които се попълват по Закона за етажната собственост. Новите образци на Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост, Декларация за вписване на данни и за промяна на обстоятелства на данни в книгата на етажната собственост, Книга на етажната собственост, Споразумение за създаване на сдружение на собствениците и Ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажна собственост. могат да се открият на сайта на регионалното министерство.

В Декларацията за вписване на данни и за промяна на обстоятелства в книгата на етажната собственост задължително ще се описва дали живеещите в апартамента са собственици, ползватели или обитатели. Освен данните за местонахождение, площ, идеални части и предназначение, ще се описват и притежаваните или взети за отглеждане животни в обекта, които се извеждат на обществени места, като за кучета ще се посочва и номера на ветеринарномедицинския паспорт.

Декларацията се подава до управителния съвет или управителя, като това може да бъде направено и електронно. Такава задължително трябва да бъде подавана от всеки собственик или ползвател в 15-дневен срок от придобиване на правото на собственост, ползване или след встъпване в друго правоотношение, което допуска пребиваване на трети лица, както и при промяна на обстоятелствата. Данните от подадената декларация се вписват от управителя или председателя на управителния съвет в книгата на етажната собственост, която също може да бъде електронна. Затова в нея ще се вписва и адрес на електронна поща за уведомяване на собственика или ползвателя, ако разполага с такава.

Право на достъп до данните в книгата на етажната собственост имат УС, контролният съвет, собственикът – за неговите данни, както и органите на вътрешното и на строителното министерства, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на разпоредбите за защита на личните данни.

За първи път е публикуван и образец на Ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажна собственост. В него, освен задължителните и традиционни приходи/разходи от вноски за управление и поддържане на общите части на етажната собственост, ще се вписват и приходите от усвояване на средства от държавния или европейски бюджет, получените безвъзмездна помощ и субсидии, приходи от ВЕИ инсталации, приходи от наем на рекламни или технически съоръжения и др.

В разходите са залегнали възнагражденията на управителния и контролен съвет на блока, реципрочно домоуправителя и контрольора, касиера, както и разходи за възнаграждение на професионален управител-търговец, когато блокът се управлява от специализирана фирма.