Образование

Великотърновският университет стартира приема на докторанти за 2022/2023 г.

Великотърновският университет стартира приема на документи по обявените конкурси за докторанти за учебната 2022/2023 г. През тази година местата са 88 – 55 в редовна форма и 23 в задочна форма на обучение.

Документите, изброени по-долу, се подават до 22 август 2022 г. (включително) на хартиен и електронен (CD) носител:

– Заявление до Ректора;

– Автобиография;

– Копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен ”бакалавър” и копие на диплома с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” На всяко копие кандидатът собственоръчно пише Вярно с оригинала“ и се подписва.

– Допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област.

Приемът на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс и изпит. Изпитът за всяка докторска програма задължително съдържа писмен и устен компонент. Изпитът се счита за успешно издържан при: получена при писмения компонент оценка най-малко много добър 4.50; получена средна оценка от целия изпит най-малко много добър 5.00. Изпитът по чужд език се счита за успешно издържан при получена оценка най-малко добър 4.00.

Подаването на документи за кандидатстване се извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. Документи за кандидатстване могат да бъдат изпращани и по пощата.

За повече информация: www.uni-vt.bg, тел.: 062/618-312 или имейл: doktoranti@ts.uni-vt.bg