Образование Община

Великотърновец с награда „Еврика” за млад изобретател

Великотърновският преподавател в НВУ Георги Баев получи наградата „Еврика“ в раздел „Млад изобретател”. Призът се присъжда на Баев като съавтор на изобретението „Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда“, регистрирано като патент в Националното патентното ведомство на Република България. С това изобретение е създаден сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда, съдържащ спектрален и фотометричен тракт и канал за предаване на сателитно изображение. Той се състои от светозащитна бленда, плоско сканиращо огледало, еталонен източник, отражателна призма, вдлъбнати огледала, плоски огледала, входна диафрагма, дифракционна решетка, обективи, изходна диафрагма, сензори,

Както и в предишните години, в сътрудничество с висши учебни заведения, медии, обществени, стопански и други организации бяха проведени конкурси за избор на лауреати на престижните награди „Еврика” за постижения в науката, за млад изобретател, млад мениджър и млад фермер. Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности.

Георги Баев е роден през 1986 г. в гр. Велико Търново. През 2009 г. придобива бакалавърска степен по специалност „Социални дейности“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2012 г. се дипломира като магистър в Националния военен университет „Васил Левски“, специалност „Административна и информационна сигурност“. От 2013 г. до 2015 г. е докторант в НВУ „Васил Левски“ с тема на докторантурата „Изследване на възможностите на сателитния мониторинг за управление на екологичната сигурност“.
Георги Баев започва професионалната си дейност през 2013 г. като асистент в Института за научноизследователска и иновационна дейност, а понастоящем е главен асистент в катедра „Национална и регионална сигурност“ на НВУ „Васил Левски“. Притежава отлични комуникационни умения, които му помагат да ръководи големи екипи и координацията между тях в натоварена и стресова социална и професионална среда. Георги Баев е завършил четири специализирани научни курсове, организирани от Европейската космическа агенция и НВУ „Васил Левски“. Ръководител е на университетски кръжок по космически интереси „Space Division“, който включва обучаеми с изявен научен интерес в сферата на космическите изследвания. Той е: факултетен ръководител на Център по стандартизация и отговаря за получаване и разпространение на ISO и български държавни стандарти в университета; ръководител на система за управление на качеството в катедра „Национална и регионална сигурност“ на НВУ; експерт в Технически комитет към Българския институт за стандартизация за съгласуване и приемане на български и международни ISO/БДС стандарти в направление „Сигурност на обществото и гражданите“; експерт в работна група към МОН за изработване и приемане на работна програма в направление „Космос“ по програмата за научни изследвания Хоризонт’2020; член на работна група „Космическа политика“ към Министерски съвет.