Икономика

Броят на безработните в Бюрото по труда намалява и през април

Регистрираните безработни през месец април в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 518, което е с 81 лица по-малко от м. март и с 36 лица по-малко от регистрираните  през м. април предходната година. Понижението на месечна база е с 0,2%. За ползване на посредничеството и услугите на Бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 186 безработни лица. Освен тях, други 4 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда. През април трудовите посредници са успели да активират 25 неактивни лица за регистрация в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец април е 3,8%, при 5,3% за област Велико Търново и 5,2% за страната. По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2,9%, община Елена 11,5% и община Златарица 13,5%.

През месец април 2023г., 204 безработни лица са започнали работа, запазва се броят им в сравнение с предходния месец и се наблюдава намаление спрямо същия месец на предходната година. Четири лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез Бюрото по труда.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: държавно управление – 35,5%, добивна и преработваща  промишленост – 23,7%, търговия и ремонт на автомобили – 13,5% , хотелиерство и ресторантьорство – 10,1% и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 14 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2 безработни лица са включени в  обучение, а други 3 лица са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия.

Продължава търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през месец април са 163. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработваща промишленост (33,7%), селско, горско и рибно стопанство (14,7%), транспорт (11,6%), държавно управление (11%), търговия (9,8%), хотелиерство и ресторантьорство (8,5%), строителство (4,2%), образование (3%)  и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал, полагащ грижи за хората, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт, персонал осигуряващ сигурност и защита, водачи на МПС и подвижни съоръжения, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.