Прокуратура

Апелативна прокуратура – Велико Търново работи при специални условия

Информация относно създадената организация за работа в Апелативна прокуратура – Велико Търново в условията на обявеното извънредно положение:

1.Въведена е неприсъствена организация на работа по график и от разстояние за прокурорите и съдебните служители, която няма да препятства работата на прокуратурата.

2.Призоваването на лица по преписки се извършва само по електронна поща или по телефона.

3.СПРАВКИ се извършват САМО посредством:

  • официалната интернет страница на АП – В.Търново – функцията „провери преписка“;
  • телефон – 062/620 050;
  • електронно писмо до ел.адрес: ap_vt@vt.prb.bg

4.ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ДОКУМЕНТИ се подават :

  • чрез официалната интернет страница на АП – В.Търново – функцията „изпрати сигнал“;
  • по ел. поща  до ел.адрес: ap_vt@vt.prb.bg
  •  чрез Български пощи на адрес – гр. В.Търново, ул.Васил Левски“ №16 ет.4
  • в централното фоайе на Съдебната палата – на деловодител, като се уведоми служителят на Съдебна охрана