Прокуратура

Апелативна прокуратура – Велико Търново втора по натовареност за 2017 година

През 2017 г. прокурорите от зоната на Апелативна прокуратура – Велико Търново отчитат 12% увеличение на внесените в съда прокурорски актова, като осъдени и санкционирани лиза по тях са общо 5 752 лица.  Данните  от отчетния доклад, съобщи апелативния прокурор Огнян Басарболиев  на провелото се на 20.04.2018 г.  годишно отчетно събрание на Апелативна  прокуратура – Велико Търново. То се проведе в присъствието на Ася Петрова,  заместник на главния прокурор при Върховна административна прокуратура, членовете на Висш съдебен съвет Гергана Мутафова и Огнян Дамянов, прокурорите от Апелативна прокуратура В. Търново и ръководителите на Окръжните прокуратури в апелативната зона.

При отчета за дейността на прокуратурата,  апелативният прокурор Огнян Басарболиев  отчете работата на прокурорите във  всички етапи на наказателния процес, административната и контролно-ревизионна дейност и на обема на прокуророската дейност  в апелативната зона.

 

„Много добра ритмичност на работа на прокурорите в апелативната зона продължава и през 2017 г. Решени са малко над 95 % от преписките. В законовият срок са приключили 97,5% от възложените проверки на други органи.  За поддържаното много добро ниво на срочност при решаването на преписките по следствения надзор е показателно, че през 2017 г. в апелативната зона решените преписки в срок над 1 месец, включително с извършени по тях проверки, са само 0,6%“ – уточни по време на отчета г-н Басарболиев.

През изминалата 2017 г. общият брой на наблюдаваните преписки по следствения надзор в апелативната зона е общо 32 973 броя,   като 95 % от тях са решени в законовия срок.

По 6 599 бр. преписки са образувани досъдебни производства.

В апелативната зона са наблюдавани 21 380 бр. досъдебни производства, като ръстът на тези производства нараства с 2% годишно.

Направени са двойно повече искания по реда на чл. 72 от НПК за обезпечаване на глоби, конфискации и отнемане на вещи в полза на държавата, като  86% от тях са уважени от съда.

По искане на прокурор на 368 лицата е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” в апелативната зона.

През 2017 г. наблюдаваните досъдебни производства в апелативната зона са 26 440 бр., като има увеличение на техния брой.

Бързите производства са 3 149 и бележат увеличение с 34%. Тенденцията за намаляване на техния брой е преодоляна, като през 2016г. е отчетено увеличение с 27%, а през предходната 2017 г. с  34%.

Решените от прокурорите в апелативната зона досъдебни производства са 20 511 бр.

В съдилищата са внесени 5 290 досъдебни производства и 5 357 прокурорски актове, като и по двата показантеля има 12 % увеличение сравнено с предходната година. Внесените в съда прокурорски актове са срещу 5 799 лица, което е 10,3% повече от предходната година. 46% от делата, внесани в съдилищата са обвинителни актове, 33% споразумения и 20% – предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по реда на чл. 78а от НК.

Запазва се тенденцията най-голям дял от прокурорските актове да са за общоопасни престъпления, следвани от престъпления против собствеността и престъпления против стопанството.

Наблюдава се общо увеличение на съдебните решения по внесените прокурорски актове с 676 бр. в сравнение с 2016г.  Решенията само по внесените обвинителни актове са: осъдителни присъди – 42.63 %, оправдателни присъди – 2.90 %, споразумения – 47.75 %, освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание – 2.90 %, прекратяване – 0.55 %, връщане на прокурора – 3% , отстраняване на очевидни фактически грешки– 0.17 %.

От внесените от прокурорите споразумения 96.89 % са одобрени от съда.

Прокурорите от апелативния район са взели участие в 7 518 бр. дела по наказателно – съдебния надзор, разгледани в 10 752 бр. заседания.  Данните за участията на прокурорите в съдебни заседания по наказателно – съдебния надзор бележат увеличение на броя на делата по наказателно-съдебния надзор с 364 бр. и намаление на броя заседания с 363 бр., което сочи, че бързината на разглеждане на делата в съдилищата се е подобрила.

По прокурорските актове са осъдени и санкционирани 5 752 лица, като има увеличение и по този показател с 482 лица. От тях по по внесените обвинителни актове – 50.09 %, по внесените споразумения –32.70 % и   по внесените предложения по чл.78а от НК – 17,21 %

Положителени са и резултатите на постановени оправдателни присъди и решения, които са едва 2.09 % от внесените през годината прокурорски актове и на върнатите от съдилищата на прокурора дела, които са в ниската граница на  2.39 % .

Приведени в изпълнение са влезли в сила присъди и споразумения на 2 918 лица с наложени 3075 наказания.

През 2017 год. продължи утвърдилата се практика за изготвянето на протести срещу незаконосъобразни административни актове, като основен способ за упражняване надзора за законност. Видима е разликата в положителен аспект. За 2016 год. за региона на АП В.Търново общо подадените протести са били 94 бр., докато в настоящия период те са 214.

 

По критерия натовареност на прокурор АП В.Търново е над средната за страната, като се нарежда на  2-ро място, след АП София.