Съд

Апелативният съд – втори по натовареност в страната

Дейността си за изминалата година отчете Апелативният съд в старата столица. В обемистия доклад от над 350 страници са посочени 1568 дела, разгледани в хода на 707 съдебни заседания. От тях решени са 1422, а 91 % от решенията са постъпили в рамките на тримесечието, подчерта председателят на въззивната инстанция Янко Янев. Прекратените производства са едва 76. 180 дела са постъпили през ноември и декември, 146 от тях са все още нерешени, но това число представлява едва 9,31% от общо постъпилите за годината.

Янков обобщи, че продължава тенденцията постъпващите дела да се увеличават. Ако през 2015 гражданските и търговските са нараснали едва с 14 производства, то през 2016 броят им набъбва с 97 нови дела, а общата им численост наброява общо 978. Подобна е ситуацията с наказателните, при които се наблюдава 32 броя увеличение за 2015 и 25 нови дела за 2016, а общата им бройка в момента е 411. Янков обясни, че този прираст се дължи на промени в процесуалните закони. През 2015 година по силата на измененията в НПК чл. 422, ал 1, т. 5 от апелативните съдилища се разглеждат вече не само въззивни, но и касационни дела, до момента подсъдни единствено на ВКС. У нас това са най-вече искания за възобновяване на вече приключили наказателни производства. Така законодателните изменения облекчават работата на Върховния съд, по този начин институцията се отдава на своята чисто тълкувателна и касационна дейност, категоричен е председателят на АС – Велико Търново. Янев счита законодателното решение за логически оправдано, тъй като – по негови думи –  компетентността на съдиите в апелативните съдилища е достатъчно висока, за да се справят с тези случаи.

51 броя наказателни дела са постъпили през 2015 в следствие на промяната, през 2016 те са се увеличили до 85, а възходящата тенденцията продължава и през тази година. Увеличеният брой граждански и търговски дела също се дължи на изменения в процесуалните закони, сред които и  Чл 274, ал.  от ГПК. Според него определенията за прекратяване на тези дела вече се обжалват не пред Върховния съд, а пред апелативните съдилища, за годината са постъпили 112 такива дела.