Съд

Апелативен съд – Велико Търново възобновява разглеждането на всички дела

Във връзка с отмяната на извънредното положение в Република България, въведено поради епидемията от COVID-19 и приетите решения на заседание на Съдийска колегия на ВСС на 12.05.2020 г., Апелативен съд – Велико Търново възобновява разглеждането на всички видове дела. Поради обявената извънредна епидемиологична обстановка, обаче, работата на съда ще протича при строго спазване на определени мерки, целящи ограничение на риска от допълнително разпространение на вируса.

При провеждането на съдебните заседания ще се допускат само участниците в процеса, т.е. ще се провеждат без публика, в това число близки и роднини на страните, стажанти, журналисти и др. Представителите на медиите ще могат да получават информация за интересуващите ги дела от служителя „Връзки с обществеността“ и от интернет-страницата на съда.

Участниците в процеса ще бъдат допускани в сградата на Съдебната палата непосредствено преди обявения час за провеждане на конкретното съдебно заседание. Те задължително ще трябва да ползват предпазни маски и ръкавици и да спазват дистанция от два метра помежду си. Забранява се ползването на всички пейки, маси, столове и катедри във фоайетата на сградата, като тези, които е възможно ще бъдат премахнати. Деловодството и регистратурата на съда ще работят с граждани във времето от 9 до 12 часа сутрин и от 14 до 17 часа следобед. В тези помещения няма да се допускат повече от две лица по едно и също време, като останалите следва да изчакат реда си във фоайето, като спазват горепосочената дистанция. Справки по дела на място в деловодството ще се извършват само след предварителна заявка по телефон, факс или електронна поща и след изготвяне на утвърден график. Всеки от заявилите справка ще разполага с до 30 минути за запознаване с материалите по делото. В помещението ще се осигурят плексигласови прегради между съдебните служители и гражданите.

При възможност, призоването по делата ще се извършва по телефон или на електронен адрес, със съответното удостоверяване, за да се огранични рискът от зараза. С цел максимално ограничаване на броя хора, посещаващи помещенията на съда, призоваваме адвокатите, гражданите и вещите лица да ползват в максимална степен наличните способи за комуникация по електронен път. Всички съдебни книжа могат да се изпращат на електронната поща на съда delovodstvo@appealcourt-vt.org или чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Страните по дела могат да извършват справки по хода на делото посредством ЕПЕП или посредством системата на Апелативен съд – Велико Търново за отдалечен достъп до електронните дела в деловодната програма на съда. Справки по съдебните актове също могат да се извършват дистанционно, като същите ще се публикуват на интернет страницата на съда и в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА). Използването на всички тези способи не само ще намали рискът от разпространение на заболяването, но и ще спести на гражданите и процесуалните представители излишно чакане.

Ръководството на Апелативен съд уверява, че ще бъде създадена необходимата вътрешна организация за максимално бързо възстановяване на обичайния темп на работа на съда, но призовава гражданите – страни по дела и техните процесуални представители към разбиране и търпение, предвид необходимостта работният процес да бъде съобразен с удължената епидемиологична обстановка. Опазването на животa и здравето им в така създалата се ситуация е най-важният приоритет.