Съд

Административният съд отхвърли жалба срещу избора на ректора на ВТУ

Административният съд в старата столица е излязъл с решение по казуса за избор на ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за мандат 2019 – 2023 година. Магистратите са отхвърлили като неоснователно оспорването по жалба на участник в изборната процедура срещу решение на Общото събрание на ВТУ, в частта му по т.7 от дневния ред на заседание, проведено на 20.05.2019г., с което е избран ректор на университета за мандат 2019 – 2023 година, се казва в прессъобщението от съда. Жалбата бе подадена от проф. Мирослав Гълъбов срещу избора на проф. д-р Христо Бонджолов за ректор на вуза. Проф. Гълъбов бе и един от кандидатите за поста през 2019 г.

Според съда възраженията на жалбоподателя, с които се оспорва валидността на акта, са неоснователни, тъй като решението е прието от компетентния орган на управление на ВТУ, а заседанието на Общото събрание е проведено при необходимия кворум. Съдебната проверка не е установила и пороци, засягащи формалната, материалната и процесуалната законосъобразност на решението. Не са констатирани съществени нарушения на административно производствените правила, визирани в Закона за висшето образование и вътрешните нормативни актове на ВТУ, доколкото процедурата по гласуване и отчитане на резултата не е опорочена. Въз основа на събраните доказателства е формиран извод, че резултатът от проведеното тайно гласуване е този, отразен в протокола на ОС на 20.05.2019г., и той удовлетворява нормативните изисквания за определяне на кандидата за избран.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.